UAB „SB DANTŲ KLINIKA“  PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „SB dantų klinika“ (toliau – Bendrovė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius principus bei sąlygas, kuriais remiantis Bendrovė tvarko Klientų (toliau – Klientas arba Jūs) asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), Jums lankantis Bendrovėje ar naudojantis Bendrovės interneto svetaine https://www.clinicdpc.lt (toliau – Interneto svetainė).

Informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta Klientų paslaugų sutartyse ir kituose su Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose.

Tvarkydami asmens duomenis Mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Klientų duomenų valdytojas yra – UAB „SB dantų klinika“, juridinio asmens kodas 302430690, buveinės adresas Savanorių pr. 314A, LT-49452, Kaunas.

Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Esant klausimamas, kreipktitės  el. p. privatumas@clinicdpc.lt, tel. +37063200005.

MŪSŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti paslaugas vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

Mes renkame ir tvarkome tokius Asmens duomenis

 • Pagrindinius Jus apibūdinančius Asmens duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, amžių, kontaktinius duomenis (adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.), atstovo informaciją (pavyzdžiui, kai atstovaujate nepilnametį asmenį) ir pan.;
 • Duomenis apie Jūsų sveikatą, įskaitant ir tuos, kuriuos sugeneruojame teikdami Jums paslaugas, atlikdami tyrimus ir pan.;
 • Duomenis, kurie surenkami naudojantis Mūsų svetaine ar socialinėmis paskyromis;
 • Vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja Bendrovės vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Bendrovės patalpose;
 • Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Jūsų Asmens duomenis Mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Jūsų Asmens duomenis taip pat galime sugeneruoti teikdami Jums paslaugas. Teikdami duomenis Mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Mes taip pat renkame ir tvarkome valstybės registruose ar sistemose apie Jus esančią informaciją, kiek tai būtina Mūsų paslaugų teikimui, arba kiek tai daryti Mus įpareigoja teisės aktai.

Jums lankantis Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia Mūsų tinklapio naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką.  Interneto svetainėje. „Google Analytics“ programine įranga (https://www.google.com/intl/lt/analytics/) yra renkami lankytojų IP adresai, apsilankymo laikas, informacija apie peržiūrėtus puslapius, taip pat registruojami pakartotiniai lankytojų apsilankymai „sausainėlių/slapukų“ (cookies) pagalba. Naršydami svetainėje Jūs sutinkate, kad minėti asmens duomenys bus tvarkomi svetainės tobulinimo ir statistiniais tikslais.

Palaikydamas Interneto svetainę, interneto svetainės serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus interneto svetainės serverio darbe, galime naudoti lankytojų IP adresus. IP adresus taip pat galime naudoti nustatydami lankytojus ir renkant įvairią demografinę ar statistinę informaciją.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Surinktą informaciją naudojame tokiais tikslais:

 • Odontologinių ir kitų su jomis susijusių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu;
 • Išankstinės registracijos Bendrovės teikiamoms paslaugoms gauti, atliekamos Interneto svetainėje (kitais el. komunikacijos kanalais) arba telefonu, tikslu.
 • Pacientų skundų nagrinėjimo pagal LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą tikslu;
 • Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, Klientų prašymų, užklausų, kreipimųsi ir Klientų grįžtamojo ryšio administravimo tikslu;
 • Finansinių operacijų atlikimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo, santykių su draudimo bendrovėmis palaikymo įsiskolinimų valdymo tikslu;
 • Priminimo apie vizitą arba apie poreikį atlikti periodines paslaugas tikslu*;
 • Tiesioginės rinkodaros bei lojalumo programos vykdymo tikslu*
 • Dovanų kuponų pardavimo ir jų panaudojimo administravimo tikslu.
 • Kitais būdais su Kliento sutikimu.*

*Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti Mums  pateiktą savo informaciją.

Mums būtina turėti naujausią su Klientais susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad Bendrovės turima informacija apie jo asmenį yra teisinga.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų Asmens duomenis galime perduoti trečiosioms šalims jei:

 • Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, padedantiems suteikti odontologijos paslaugas ar kitas su jomis susijusias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Partneriams mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Mūsų partneriai yra: https://www.clinicdpc.lt/partneriai/
 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, pavyzdžiui, Valstybinėms ligonių kasoms, kai šios kompensuoja Jums teikiamas paslaugas, SODRAI, kai siekiame pažymėti informaciją apie nedarbingumą ir pan. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą informaciją.
 • Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.
 • Trečiosios šalims, teikiančioms paslaugas susijusias su Bendrovės paslaugų teikimu, pavyzdžiui draudimo bendrovėms, kurios apmoka už Kliento paslaugas ir pan.

Asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas teikiančias bendroves, auditorius, konsultantus, mokėjimų tarpininkus ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus. Bendrovė yra pasitelkusi tokius tvarkytojus:

Analizę atliekanti ir reklamos paslaugas teikianti bendrovė – Strive Baltic, UAB

Bendrovė Klientų Asmens duomenis, susijusius su vartojimo kredito paslaugų teikimu, tvarko kaip Asmens duomenų tvarkytoja. Tokių duomenų valdytojas yra UAB „SB Lizingas“, juridinio asmens kodas
234995490, adresas info@sbl.lt. Bendrovė veikia susitarimo su šiuo duomenų valdytoju pagrindu.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Asmens duomenys yra saugomi, tiek kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 10 metų (išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Asmens duomenis saugoti ilgesnį laiko tarpą). Duomenų saugojimo terminai pagal tikslus:

Odontologinių ir kitų su jomis susijusių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tiksluAmbulatorinė istorija saugoma 15 metų po paskutinio paciento apsilankymo Rentgeno paslaugų informacija saugoma 25 metus. Kiti duomenys saugomi visą paslaugų teikimo laiką ir 10 metų po to, kai pacientui nustojamos teikti paslaugos
Išankstinės registracijos Bendrovės teikiamoms paslaugoms gauti, atliekamos Interneto svetainėje (kitais el. komunikacijos kanalais) arba telefonu, tikslu6 mėnesius po registracijos atlikimo
Pacientų skundų nagrinėjimo pagal LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą tiksluVisą skundo nagrinėjimo laikotarpį ir 10 metų po galutinio skundo išnagrinėjimo
Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, Klientų prašymų, užklausų, kreipimųsi ir Klientų grįžtamojo ryšio administravimo tiksluVisą kreipimosi nagrinėjimo laikotarpį ir 1 metus po galutinio keipimosi išnagrinėjimo
Finansinių operacijų atlikimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo, santykių su draudimo bendrovėmis palaikymo įsiskolinimų valdymo tiksluKiek reikalauja šias veiklas reglamentuojantys teisės aktai
Priminimo apie vizitą arba apie poreikį atlikti periodines paslaugas tikslu2 metus nuo duomenų gavimo dienos
Tiesioginės rinkodaros bei lojalumo programos vykdymo tikslu2 metus nuo duomenų gavimo dienos
Dovanų kuponų pardavimo ir jų panaudojimo administravimo tiksluVisą dovanų kupono galiojimo laiką ir 1 metus po dovanų kupono galiojimo pabaigos

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio Asmens duomenys tvarkomi Bendrovės, turi  šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti sunaikinti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad Bendrovė apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą**, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, parašydami elektroninį laišką adresu info@clinicdpc.lt, tel. +37063200005 nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Bendrovės ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Savanorių pr. 314A, LT-49452  Kaunas, el. paštu: info@clinicdpc.lt. Teikiant tokį prašymą, Mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį Mes galime paprašyti atvykti pas Mus ar pateikti prašymą raštu.

Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl  atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, Mes saugosime  tik  informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti Bendrovės ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.

Dėl savo teisių Jūs  galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, inspekcijos internetinėje svetainėje https://www.ada.lt/ nurodytais kontaktais. Tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus (Mūsų duomenų apsaugos pareigūną).

INFORMACIJOS SIUNTIMAS

Jums pažymėjus sutikimą el. pašto adresu ir/ ar telefono numeriu gauti naujienas, Jums bus siunčiama informacija ir naujienos apie Bendrovės teikiamas paslaugas.

Jums davus sutikimą el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu gauti priminimus apie vizitą ar periodines paslaugas, mes siųsime Jums tokio pobūdžio informaciją.

Pasistengsime nepiktnaudžiauti Jūsų Mums suteikta teise dalintis naujienomis ar priminti apie vizitus bei periodinius apsilankymus. Išsiuntę naujienas Mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

Jums sutikus gauti naujienas el. paštu ir/ ar SMS žinutėmis, Jūs bet kada galite atšaukti tokį sutikimą, paspausdami nuorodą el. laiške  arba susiekdami su Mumis, kaip numatyta Privatumo politikos 6.2. punkte. Mes nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nutrauksime Jūsų el. pašto adreso ir/ar telefono numerio naudojimą naujienoms siųsti.

Jūsų el. pašto adresas ir/ar telefono numeris gali būti  perduotas mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo paslaugas.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS MŪSŲ SVETAINĖJE

Mūsų Interneto svetainė naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui:  „Facebook“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį. Bendrovė neatsako už informacijos kurią surinko tokios trečiosios šalys saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

Paštu: Savanorių pr. 314A, LT-49452 Kaunas

Telefonu: +370 632 00 005

El. paštu: privatumas@clinicdpc.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša Interneto svetainėje ar kitais įprastais būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Interneto svetainės sistemoje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

Jei Klientas po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo naudojasi paslaugomis, yra laikoma, kad Klientas sutiko su tokiu sąlygų pakeitimu.

Šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2018 m. gruodžio mėn. 27 d.