UAB „SB DANTŲ KLINIKA“ PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „SB dantų klinika“ (toliau – Bendrovė, Mes) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius principus bei sąlygas, kuriais remiantis Bendrovė tvarko Klientų (toliau – JūsKlientas arba Pacientas arba Duomenų subjektas) asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), Jums lankantis Bendrovėje, naudojantis Bendrovės paslaugomis ar Bendrovės interneto svetaine http://www.clinicdpc.lt (toliau – Interneto svetainė).

Informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta Klientų paslaugų sutartyse ir kituose su Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusiuose dokumentuose.

Tvarkydami Asmens duomenis Mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Klientų duomenų valdytojas yra – UAB „SB dantų klinika“, juridinio asmens kodas 302430690, buveinės adresas Savanorių pr. 314A, LT-49452, Kaunas.

Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Esant klausimams, kreipkitės el. p. privatumas@clinicdpc.lt ; tel. +37063200005.

MŪSŲ TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami Jums suteikti Bendrovės paslaugas, vykdyti Mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami Bendrovės teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas bei, kai kuriais atvejais, Jūsų sutikimo pagrindu.

Mes renkame ir tvarkome tokius Asmens duomenis:

Pagrindinius Jus apibūdinančius Asmens duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, amžių, kontaktinius duomenis (adresą, el. pašto adresą, telefono Nr.), atstovo informaciją (pavyzdžiui, kai atstovaujate nepilnametį asmenį) ir pan.;

 • Duomenis apie Jūsų sveikatą, įskaitant ir tuos, kuriuos sugeneruojame teikdami Jums Bendrovės ir susijusias paslaugas, atlikdami tyrimus ir pan.;
 • Duomenis, kurie surenkami Jums naudojantis Mūsų Interneto svetaine ar socialinėmis paskyromis;
 • Vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja Bendrovės vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Bendrovės patalpose ar teritorijoje ir patenkate į vaizdo stebėjimo kamerų lauką;
 • Duomenis, kuriuos sugeneruoja Mūsų IT įranga, kai jungiatės ar registruojatės Mūsų interneto svetainėje (pavyzdžiui, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, naršymo istoriją ir pan.)
 • Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Jūsų Asmens duomenis Mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Jūsų Asmens duomenis taip pat galime sugeneruoti teikdami Jums paslaugas. Teikdami duomenis Mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Mes taip pat renkame ir tvarkome valstybės registruose ar sistemose apie Jus esančią informaciją, kiek tai būtina Mūsų paslaugų teikimui, arba kiek tai daryti Mus įpareigoja teisės aktai.

Jums lankantis Interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia Mūsų tinklapio naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką.

Palaikydamas Interneto svetainę, interneto svetainės serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus, taipogi siekdami užtikrinti duomenų saugumo prevenciją interneto svetainės serverio darbe, prireikus galime naudoti lankytojų IP adresus.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Surinktą informaciją naudojame tokiais tikslais:

 • Odontologinių ir kitų su jomis susijusių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu;
  • Išankstinės registracijos Bendrovės teikiamoms paslaugoms gauti, atliekamos Interneto svetainėje (kitais el. komunikacijos kanalais) arba telefonu, tikslu.
  • Pacientų skundų nagrinėjimo pagal LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą tikslu;
  • Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, Klientų prašymų, užklausų, kreipimųsi ir Klientų grįžtamojo ryšio administravimo tikslu;
  • Finansinių operacijų atlikimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo, santykių su draudimo ir kredito bendrovėmis palaikymo bei įsiskolinimų valdymo tikslu;
  • Priminimo apie vizitą arba apie poreikį atlikti periodines paslaugas tikslu*;
  • Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu*;
  • Dovanų kuponų pardavimo ir jų panaudojimo administravimo tikslu.
  • Kitais būdais su Kliento sutikimu.*

*Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti Mums pateiktus savo Asmens duomens.

Mums būtina turėti aktualius ir teisingus Klientų Asmens duomenis, reikalingus kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad Bendrovės turima informacija apie Jus yra teisinga.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 Jūsų Asmens duomenis galime perduoti trečiosioms šalims jei:

 • Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  • Teikiant paslaugas – mūsų partneriams, padedantiems suteikti odontologijos paslaugas ar kitas su jomis susijusias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Partneriams mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Mūsų partneriai yra:  nuoroda į partnerių sąrašą – http://www.clinicdpc.lt/lt/kas-mes/partneriai/
  • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, pavyzdžiui, Valstybinėms ligonių kasoms, kai šios kompensuoja Jums teikiamas paslaugas, SODRAI, kai siekiame pažymėti informaciją apie nedarbingumą ir pan. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą informaciją.
  • Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.
  • Trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas, susijusias su Bendrovės paslaugų teikimu, pavyzdžiui draudimo bendrovėms, kurios apmoka už Kliento paslaugas ir pan.
  • Asmens duomenų tvarkymui Mes pasitelkiame duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, IT ir serverio priežiūros paslaugas, interneto svetainės administravimo paslaugas teikiančias bendroves, analizę atliekančias ar reklamos paslaugas teikiančias bendroves, protezavimo paslaugas teikiančias bendroves, auditorius, konsultantus, mokėjimų tarpininkus ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai, kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.
  •  Tvarkydama Klientų Asmens duomenis, susijusius su vartojimo kredito paslaugų suteikimu, tais atvejais, kai Klientas pageidauja už Bendrovės suteiktas paslaugas sumokėti vartojimo kredito lėšomis, Bendrovė veikia kaip Duomenų tvarkytojas. Tokių duomenų valdytojas yra UAB „SB Lizingas“, juridinio asmens kodas 234995490, el. pašto adresas  info@sbl.lt. Bendrovė veikia susitarimo su šiuo duomenų valdytoju pagrindu.
  • Jei naudositės Bendrovės socialinių tinklų, pavyzdžiui, Facebook (https://www.facebook.com/clinicdpc/ ) ir / ar Instagramm (https://www.instagram.com/clinicdpc/) paskyromis, Jūsų Asmens duomenys perduodami naudojamų įrankių teikėjams, pvz. Google LLC, kurie teikia duomenų analitikos paslaugas (tais atvejais, kai jie gauna asmens duomenų).

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

 Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Asmens duomenys yra saugomi, tiek kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti, bet ne ilgiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigoja Asmens duomenis saugoti ilgesnį laiko tarpą. Duomenų saugojimo terminai pagal tikslus:

Odontologinių ir kitų su jomis susijusių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu  Ambulatorinė istorija saugoma 15 metų po paskutinio paciento apsilankymo. Rentgeno paslaugų informacija saugoma 25 metus. Kiti duomenys saugomi visą paslaugų teikimo laiką ir 10 metų po to, kai Pacientui nustojamos teikti paslaugos.
Išankstinės registracijos Bendrovės teikiamoms paslaugoms gauti, atliekamos Interneto svetainėje (kitais el. komunikacijos kanalais) arba telefonu, tikslu6 mėnesius po registracijos atlikimo
Priminimo apie vizitą arba poreikį atlikti periodines paslaugas tikslu (esant sutikimui)2 metus nuo sutikimo gavimo dienos
Pacientų skundų nagrinėjimo pagal LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą tiksluVisą skundo nagrinėjimo laikotarpį ir 10 metų po galutinio skundo išnagrinėjimo
Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo, Klientų prašymų, užklausų, kreipimųsi ir Klientų grįžtamojo ryšio administravimo tiksluVisą kreipimosi nagrinėjimo laikotarpį ir 1 metus po galutinio keipimosi išnagrinėjimo
Finansinių operacijų atlikimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo, santykių su draudimo bendrovėmis palaikymo ir įsiskolinimų valdymo tiksluKiek reikalauja šias veiklas reglamentuojantys teisės aktai
Atrankos į darbo vietą vykdymo tiksluAtrankos vykdymo laikotarpį ir 6 mėnesius pasibaigus atrankai
Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu2 metus nuo Sutikimo gavimo dienos
Dovanų kuponų pardavimo ir jų panaudojimo administravimo tiksluVisą dovanų kupono galiojimo laiką ir 1 metus po dovanų kupono galiojimo pabaigos
Vaizdo stebėjimas Pacientų ir darbuotojų saugumo ir sveikatos bei Pacientų ir Bendrovės turto apsaugos tikslu14 dienų nuo įrašymo dienos

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio Asmens duomenys tvarkomi Bendrovės, turi  šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Reikalauti sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad Bendrovė apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tiems duomenims, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei pagal sutartį ar su sutikimu (išreikšdamas sutikimą) ir kuriuos Bendrovė tvarko automatizuotomis priemonėmis bei su sąlyga, kad yra tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus.
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais

Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, parašydami Mums elektroninį laišką adresu privatumas@clinicdpc.lt, tel. +370 632 00005 nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, bei kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Bendrovės ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti Mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu Savanorių pr. 314A, LT-49452 Kaunas arba el. paštu privatumas@clinicdpc.lt.

Teikiant tokį prašymą, Mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat prašyti pateikti Jūsų asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri Mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikiant tokį prašymą Mums paštu, prašysime prie Jūsų prašymo pridėti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, Mes galime paprašyti atvykti pas Mus ar pateikti prašymą raštu.

Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį (30 dienų) nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome arba negalime Jūsų prašymo įgyvendinti. Prireikus nurodytas 30 dienų laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į Jūsų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

Jei, Jums paprašius, Asmens duomenys yra ištrinami, Mes išsaugosime tik tuos duomenis, kuriuos saugoti Mus įpareigoja teisės aktai arba kurie yra būtini siekiant apsaugoti Bendrovės ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.

Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome neteisėtai, visada galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją svetainėje https://vdai.lrv.lt/ nurodytais kontaktais. Tačiau Mes visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus (Mūsų duomenų apsaugos pareigūną) šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

INFORMACIJOS SIUNTIMAS

Jums pažymėjus sutikimą el. pašto adresu ir/ ar telefono numeriu gauti naujienas, Jums bus siunčiama informacija ir naujienos apie Bendrovės teikiamas paslaugas.

Jums davus sutikimą el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu gauti priminimus apie vizitą ar periodines paslaugas, Mes siųsime Jums tokio pobūdžio informaciją.

Pasistengsime nepiktnaudžiauti Jūsų Mums suteikta teise dalintis naujienomis ar priminti apie vizitus bei periodinius apsilankymus. Išsiuntę naujienas Mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

Jums sutikus gauti naujienas el. paštu ir/ ar SMS žinutėmis, Jūs bet kada galite atšaukti tokį sutikimą, paspausdami nuorodą el. laiške arba susiekdami su Mumis. Mes nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, nutrauksime Jūsų el. pašto adreso ir/ar telefono numerio naudojimą naujienoms siųsti.

Jūsų el. pašto adresas ir/ar telefono numeris gali būti perduotas mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie Mums teikia naujienų siuntimo ar tiesioginės rinkodaros paslaugas.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE

Mūsų Interneto svetainė naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Facebook“,“Instagramm“ ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį. Bendrovė neatsako už informacijos, kurią surinko tokios trečiosios šalys saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Daugiau informacijos rasite Bendrovės Slapukų politikoje www.clinicdpc.lt/slapuku-politika.

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ATRANKA

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, kurį kandidatuojantis asmuo išreiškia savo veiksmais – savanoriškai pateikdamas Bendrovei savo CV ir/ar kitus dokumentus. Kai kandidatuojančio asmens duomenys tvarkomi atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslu, sutikimą tvarkyti kandidato į darbuotojus asmens duomenis Bendrovė laiko gautu, kai kandidatas į darbuotojus, atsiliepdamas į paskelbtą atranką į laisvą (-as) darbo vietą (-as), pateikia Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (CV ir/ar kitus dokumentus).

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Bendrovė gauna iš paties kandidatuojančio ir jo duomenų niekam neteikia.

Bendrovė paprastai susisiekia tik su atitinkančiais paskelbtos atrankos reikalavimus kandidatais.

Kandidatų į potencialius darbuotojus duomenų bazė Bendrovėje nekaupiama.

Pirmo pokalbio dėl darbo metu kandidatuojančiam asmeniui bus pateikta informacija apie jo Asmens duomenų tvarkymą atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslu. Kandidatų į darbuotojus Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo surinkti ir tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamam tikslui pasiekti. Potencialių darbuotojų atrankos į darbo vietą (-as) vykdymo ir kandidatūros vertinimo tikslais tvarkome šiuos Jūsų Asmens duomenis:

vardas, pavardė, duomenys apie gyvenamąją vietą (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį; informacija apie įgytą išsilavinimą bei kvalifikacijos kėlimą, informacinių technologijų bei kitas kompetencijas; kita informacija, kurią kandidatas į darbuotojus pateikia savo gyvenimo aprašyme (CV), pvz. esamos ar buvusios darbovietės (-čių) pavadinimas (-ai), motyvaciniame laiške (jei jis pateikiamas) ar kituose kandidatavimo į darbuotojus dokumentuose; informacija apie tai, kokį darbą ir kokiame mieste asmuo pageidauja dirbti. Asmenų pateikta papildoma informacija (pvz. darbdavio rekomendacija, kompetencijos ir pan.), jei ji būtina įdarbinimo procese arba jei jos neįmanoma atskirti nuo būtinos informacijos.

Paskelbus apie vykdomas atrankas, gauti kandidatuojančių asmenų gyvenimo aprašymai (CV) ir juose pateikiami Asmens duomenys saugomi iki atrankos pabaigos, o pasibaigus atrankos procesui ir pasirašius darbo sutartį su atsirinktu kandidatu, likusių kandidatų asmens duomenys sunaikinami, išskyrus 2-3 potencialių kandidatų, kurių duomenys saugomi ne ilgiau nei 6 mėn. pasibaigus atrankai.

ASMENŲ REGISTRACIJA COVID-19 LIGOS PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLAIS

Jūsų Asmens duomenis tvarkome siekdami įgyvendinti atsakingų institucijų nustatytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ bei Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. V-1366 bei 2020-12-08 sprendimu Nr. V-2862, bei LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-06-17 įsakymą Nr. V-1504 (suvestinė redakcija nuo 2020-11-11) “Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisinė pareiga). Tuo tikslu registruojame Klientus, atvykusius į Bendrovės patalpas ar besiregistruojančius Bendrovės teikiamoms paslaugoms gauti.

Šiuo tikslu, Jums registruojantis atvykimui ar atvykstant į Bendrovę, Mes prašysime užpildyti Paciento epidemiologinę anketą (toliau – Anketa), kuriuose rinksime šiuos Jūsų Asmens duomenis: vardas, pavardė, apsilankymo/registracijos data ir apklausos būdas (t. y. telefonu ar Bendrovėje), ar turėjote kontaktą su Covid-19 sergančiu asmeniu ir kita informacija, susijusi su poreikiu užtikrinti koronaviruso infekcijos profilaktikos ir kontrolės priemones Bendrovėje.

Mes gauname aukščiau nurodytus Asmens duomenis iš Jūsų, kai Jūs užpildote pateiktą anketą. Pateikdami Asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad Asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

Anketos pildymo metu Jūsų pateiktus Asmens duomenis saugosime 21 dieną nuo Jūsų apsilankymo dienos. Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei bus gautas nurodymas iš valstybinių institucijų (Pvz. LR Sveikatos apsaugos ministerijos ar pan.) ar bus pakeistas aukščiau nurodytas sprendimas, kurio pagrindu yra renkami Asmens duomenys.

Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais, jei bus gautas nurodymas iš valstybinių institucijų.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

Paštu: Savanorių pr. 314A, LT-49452 Kaunas

Telefonu: +370 632 00005

El. paštu: privatumas@clinicdpc.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 Nuolat tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas kartais galime keisti ar papildyti šią Privatumo politiką. Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas, papildyti, patikslinti arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Dėl tokių pakeitimų Jūsų teisės nebus apribotos. Bendrovės Interneto svetainėje visuomet rasite aktualią Privatumo politikos redakciją.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Interneto svetainės sistemoje arba apie juos yra informuota kitais įprastais būdais, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

Šalių nesutarimai dėl šios Privatumo politikos vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2021 m. balandžio mėn. 09 d.